Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen.
Het wetsvoorstel moet bijdragen aan een goed beheer van de pensioenvermogens. Het beheer van dat vermogen en de risico’s die daarbij worden gelopen moeten samen met de hoogte van de ingelegde premie een consistent geheel vormen met de ambitie die een pensioenfonds heeft.
Duidelijker moet worden op welke wijze de verschillende groepen belanghebbende risico’s lopen.
De Kamer heeft ook enkele amendementen aangenomen. Een daarvan ziet op de zesmaandstermijn bij waardeoverdrachten van pensioen. Door het aangenomen amendement (en na aanname van het aangepaste wetsvoorstel door de Eerste Kamer) komt deze termijn te vervallen. Pensioendeelnemers moeten altijd waarde kunnen overdragen, zolang het pensioenfonds niet kampt met een te lage dekkingsgraad.
(Kamerstukken TK 2014-2015, 33 972, nr. 51)