Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer gezonden

Op 2 september heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ‘Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is tot stand gekomen na diverse onderzoeken naar de behoeften en barrières met betrekking tot pensioeninformatie van deelnemers, naar pensioencommunicatie bij indiensttreding en naar de communicatie over koopkracht en risico’s. Verder is twee keer advies gevraagd aan de Stichting van de Arbeid over de rol van de werkgever bij pensioencommunicatie.
De hoofdelementen van het wetsvoorstel zijn:
1) Algemene eisen aan pensioencommunicatie;
2) Meer mogelijkheden tot digitale verstrekking en aanbieding van informatie;
3) Beschikbaar zijn van basisinformatie over de pensioenregeling;
4) Een jaarlijks pensioenoverzicht van opgebouwde pensioenaanspraken;
5) Uitbreiding van het pensioenregister;
6) Inzicht in de koopkracht en risico’s van het toekomstig pensioeninkomen.
De artikelen van deze wet treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.
(Kamerstukken 34008; 2 september 2014)