Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 ingediend bij Tweede Kamer

Op 10 september 2018 is het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.Het wetsvoorstel omvat diverse onderwerpen op pensioenterrein, waaronder:

  • Waardeoverdracht
  • Gegevenslevering De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Overbruggingspensioen
  • Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen
  • Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand

Waardeoverdracht en overbruggingspensioen worden hieronder nader besproken.WaardeoverdrachtIn de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ is onder meer geregeld dat kleine pensioenen niet meer eenzijdig mogen worden afgekocht binnen zes maanden na twee jaar na einde deelneming. Er geldt overgangsrecht voor kleine pensioenen die zijn ontstaan in het jaar 2017. Voor de aanspraken uit 2017 geldt geen zes maandentermijn waarin de pensioenuitvoerder een eenzijdig afkooprecht heeft, maar dit blijkt in de praktijk niet werkbaar. Om die reden stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu voor om de huidige eenzijdige afkoopmogelijkheid binnen zes maanden na twee jaar na einde deelneming alsnog volledig van toepassing te verklaren op alle kleine pensioenen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2018.OverbruggingspensioenVoor mensen die vóór 1 januari 2016 vervroegd met pensioen waren op het moment dat de AOW-leeftijd (versneld) werd verhoogd, was er een tijdelijke regeling. Tot 1 juli 2016 werd variabilisering toegestaan van al ingegaan ouderdomspensioen. Deze groep werd zo in staat gesteld om de onverwachte verhoging van de AOW-leeftijd op te vangen. Wettelijk gezien moet de mate van variabilisatie van pensioen uiterlijk bij het ingaan van het pensioen worden vastgesteld. De tijdelijke oplossing was de toestemming om de hoog-laagconstructie van het al lopende pensioen uiterlijk bij het bereiken van de 65 5/12-jarige leeftijd toe- of aan te passen. Door een amendement van de Kamerleden Van Kent en Gijs van Dijk is er een herkansing gecreëerd aangezien niet iedereen die van deze mogelijkheid gebruik kon maken dit ook heeft gedaan. Deze spijtoptantenregeling komt te vervallen.Er komt een nieuwe regeling voor mensen die met een inkomensgat te maken krijgen door een verhoging van de AOW-leeftijd. Daarbij kan de variabilisatie van reeds ingegaan pensioen worden aangepast. De regeling geldt voor werknemers waarvan het pensioen meer dan vijf jaar vóór de voor hen geldende AOW-leeftijd is ingegaan en die te maken krijgen met een verhoging van de voor hen geldende AOW-leeftijd. Het gaat overigens om een kleine groep mensen. Bij verzekeraars gaat het om circa 100 personen en pensioenfondsen verwachten dat het enkele duizenden personen betreft.De extra keuzemogelijkheid geldt voor zowel vroeg-pensioneringen van vóór 1 januari 2016 als hierna.Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2019 in werking treedt.(Kamerstukken TK, vergaderjaar 2017–2018, 35 015, nr. 3)

Noot:

De laatste paar jaar verschijnt er met enige regelmaat een verzamelwet pensioenen om enkele praktische zaken te repareren.De voortgang van dit wetsvoorstel is te volgen op onze pagina Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.(oktober 2018)