Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen vóór 1 april 2022 verwacht

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Van Gennip en Schouten verwachten het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen vóór 1 april 2022 bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. Het wetsvoorstel “beoogt de afspraken in het pensioenakkoord over de herziening van het pensioenstelsel te verankeren.” Begin december 2021 is het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gezonden. De exacte datum van indiening hangt af van het moment waarop de Raad van State zijn advies over het wetsvoorstel vaststelt en van de inhoud van dat advies.
Volgens de ministers richten alle betrokken partijen (met name werkgevers- en werknemersorganisaties, pensioenfondsen en –verzekeraars,  toezichthouders en de Belastingdienst) zich voor hun voorbereidingen op 1 januari 2023 als datum van inwerkingtreding. Doel van de wetgeving is om de afspraken uit het Pensioenakkoord te verankeren.
Naast de nieuwe wetgeving zijn enkele nieuwe besluiten noodzakelijk. Voor drie besluiten geldt een zogenoemde voorhangprocedure. Het gaat om de uitvoering nettopensioen door pensioenfondsen, experimenten met pensioenopbouw door zzp-ers en aanpassing van parameters en de zogenoemde scenarioset. Het is de bedoeling van minister Schouten om de internetconsultatie van de ontwerpbesluiten van start te laten gaan op het moment van indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
(Planningsbrief ministerie SZW, 10 februari 2022, kenmerk 2022-0000042689)

Noot:
De genoemde ingangsdatum van 1 januari 2023 klinkt erg ambitieus voor een dergelijk omvangrijk wetsvoorstel. Het is dan ook hoogst twijfelachtig of de genoemde partijen in staat zijn om de voorbereidingen vóór 1 januari 2023 af te ronden. Die datum knelt des te meer omdat tijdens het wetgevend proces allerlei wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, waardoor de voorbereidingen verstoord worden.

(maart 2021)