Implementatie pensioencommunicatie schuift op

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie van kracht geworden. Deze wet wordt in fases ingevoerd. Fase 3 staat gepland voor medio 2017.
De Wet pensioencommunicatie schrijft voor dat pensioenuitvoerders het te bereiken pensioen in drie pensioenbedragen inzichtelijk maken. De bedragen zijn gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de verwachte inflatie en prijsindexatie verleend door de pensioenuitvoerder. De pensioengerechtigde moet op deze manier meer inzicht krijgen in de koopkrachteffecten en risico’s van pensioen. In lagere regelgeving wordt opgenomen welke rekenmethode uitvoerders moeten gebruiken om genoemde bedragen te kunnen berekenen.
Een technische werkgroep van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin onder meer ook De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars participeerden, heeft een rekenmethode ontwikkeld voor pensioenuitvoerders om koopkracht en risico in de persoonlijke pensioeninformatie (zoals www.mijnpensioenoverzicht.nl) te verwerken. Dit is rekenmethode 1. Deze rekenmethode sluit aan bij berekeningen die pensioenfondsen nu al doen in het kader van de zogenoemde haalbaarheidstoets. Voor verzekeraars geldt geen haalbaarheidstoets. Om extra investeringen (en daarmee uitvoeringskosten) te beperken, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie een alternatieve rekenmethode ontwikkeld. Dit is rekenmethode 2. Een extern bureau heeft deze methode getoetst op nauwkeurigheid en vergelijkbaarheid met de eerste rekenmethode.
Een deelnemer ziet alleen de drie bedragen en niet de onderliggende rekenmethoden.
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat de keus tussen deze rekenmethodes aan de pensioenuitvoerders van uitkeringsovereenkomsten.
Aangezien de uitwerking van de rekenmethoden meer tijd heeft gekost dan voorzien, schuift de invoering van de weergave van het te bereiken pensioen in drie scenario’s op naar 2018.
(Bron: Brief staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2016, kenmerk 2016-0000251759)

Noot:

Meer informatie over de Wet pensioencommunicatie is te vinden in het artikel van Jos Gielink.

(januari 2017)