Naar een activerender belastingstelsel – Eindrapport Commissie Van Dijkhuizen

Op 17 juni 2013 heeft voorzitter Van Dijkhuizen van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen - beter bekend als de Commissie Van Dijkhuizen - het eindrapport over de herziening van het belastingstelsel aangeboden aan staatssecretaris Weekers van Financiën.
De commissie  adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven. De grens van de eerste schijf wordt verhoogd van circa € 20.000 naar ruim € 62.500 tegen een tarief van 37%. Hierdoor valt ruim 93% van de belastingplichtigen onder de eerste belastingschijf.  Het tarief van de hoogste schijf wordt 49%. De tariefsverlaging wordt gefinancierd met een verhoging van de BTW (plus 2%), het schrappen van veel aftrekposten en beperking van het fiscale subsidiëren van het wonen. Die beperking is tweeledig. Het percentage waartegen de rente voor de eigen woning kan worden afgetrokken wordt direct - en ook voor bestaande gevallen - verlaagd naar 37%. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een (forfaitair) annuïtair aflossingsschema. Op termijn moet de eigen woning naar box 3.
Een ander voorstel is het aanpassen van het forfaitair rendement in box 3 (momenteel 4%). Volgens de commissie moet het rendement worden gekoppeld aan de spaarrente van de afgelopen vijf jaar. Vertaald naar 2014 zou dat een forfaitair rendement van 2,4% betekenen.
Voor de directeur-grootaandeelhouder wil de commissie het loon meer in overeenstemming brengen met een vergelijkbare werknemer in box 1. In box 2 moet een forfaitair rendement worden ingevoerd gelijk aan het forfaitaire rendement in box 3. Het tarief van box 2 (na afdracht van vennootschapsbelasting) zou verlaagd kunnen worden van 25% naar 22%.
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft aangegeven dat het kabinet het rapport serieus gaat bestuderen, maar verwacht niet dat het belastingstelsel op korte termijn al herzien zal worden.
(Naar een activerender belastingstelsel, 17 juni 2013; interview RTLZ 18 juni 2013)