Omzetting Pre-BHW lijfrente naar lijfrenterekening en toepassing overgangsrecht overbruggingslijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst heeft de vraag beantwoord of voor een pre-Brede Herwaarderingslijfrente die wordt overgedragen naar een lijfrenterekening, het overgangsrecht voor overbruggingslijfrenten en tijdelijke oudedagslijfrenten nog van toepassing blijft. Dit overgangsrecht is vastgelegd in artikel 10a.1 en artikel 10a.12 van de Wet IB 2001.
De kennisgroep beantwoord die vraag bevestigend. Wel moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de genoemde artikelen.
Het standpunt is gebaseerd op artikel I, onderdeel O, negende lid, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001. Daarin is bepaald dat als een aanspraak op een Pre-Brede Herwaarderingslijfrente wordt omgezet in een aanspraak op een lijfrenterekening in de zin van artikel 3.126a Wet IB 2001, deze laatste aanspraak wordt beschouwd als voortzetting van de aanspraak op de Pre-Brede Herwaarderingslijfrente. 
(Kennisgroepen, KG:070:2023:20, 7 november 2023)

Noot:
Met dit antwoord kunnen belastingplichtigen de waarde van een pre-Brede Herwaarderingslijfrente overhevelen naar een lijfrenterekening en gebruik blijven maken van overgangsrecht in de Wet IB 2001. Dus met de waarde per 31 december 2005 (of de volledige waarde op de einddatum als nadien geen premie/inleg meer is betaald) kan uiteindelijk een overbruggingslijfrente worden aangekocht. Dat kan niet in een bancair product, maar moet in een verzekering. Hetzelfde geldt voor de tijdelijke oudedagslijfrente, maar dan als cruciale datum 31 december 2013. Een tijdelijke oudedagslijfrente kan wel via een bancair product worden uitgekeerd.
Het volledige standpunt is terug te vinden in ons complete overzicht van standpunten.

(december 2023)