Betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld: besluit gepubliceerd

De staatssecretaris keurt ook goed dat met de geldverstrekker een nieuw aflosschema overeen mag worden gekomen dat alleen ziet op het deel van de schuld ter grootte van die aflossingsachterstand (voor maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke schuld). Hieraan verbindt hij de volgende vier voorwaarden:
a.    Als extra toetsmoment geldt in dit geval de dag waarop de betaalpauze afloopt. Gedurende de betaalpauze geldt het toetsmoment bij wijziging van de maandelijkse rentevoet niet;
b.    Het nieuwe deel bedraagt maximaal de door de betaalpauze ontstane aflossingsachterstand; 
c.    Het nieuwe deel heeft maximaal dezelfde resterende looptijd als het oude deel; en 
d.    Het nieuwe aflosschema voor het nieuwe deel moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze worden overeengekomen en ingaan (rekening houdend met administratieve mogelijkheden), waarbij het nieuwe aflosschema uiterlijk op 1 januari 2022 moet ingaan.
De belastingplichtige betaalt gedurende de betaalpauze geen rente. In de aangifte inkomstenbelasting over 2020 kan de verschuldigde rente alleen in aftrek worden gebracht als: 
−    hij deze rente alsnog (na de betaalpauze) in 2020 betaalt, óf 
−    als deze rente in 2020 is verrekend, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden. 
De verschuldigde rente kan fiscaal als rentedragend aan worden gemerkt als: 
1.    Sprake is van een beschikkingshandeling van de geldverstrekker waaruit blijkt dat het bedrag van de verschuldigde rente vaststaat en dat dit bedrag rentedragend schuldig wordt gebleven; 
2.    Rente in rekening worden gebracht; 
3.    Reële zekerheid bestaat dat de verschuldigde rente ook feitelijk zal worden betaald om het nominale bedrag van de verschuldigde rente in aftrek te kunnen brengen.
Het besluit is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 6 mei 2020, nr. 2020-85139. Stct. 8 mei 2020)

Noot:

Opvallend is de korte periode waarin de belastingplichtige zich bij de geldverstrekker kan melden. Het lijkt toch aannemelijk dat betalingsproblemen door het Coronavirus ook na 30 juni 2020 kunnen ontstaan. Het is even afwachten of er dan een verlenging van deze termijn komt.
De datum van inwerkingtreding is bijzonder aangezien de maatregel al eerder was aangekondigd. Maar daar lijken geen nadelen aan verbonden te zijn.
Het besluit is hier te vinden.

(juni 2020)