Geen vervroegde ingangsdatum pensioen bijstandsgerechtigden

De staatssecretaris en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vinden het plan om bijstandsgerechtigden te verplichten om hun (tweede pijler) pensioen vervroegd te laten ingaan, onwenselijk. Daarom zal de staatssecretaris met een voorstel komen om in de Wet werk en bijstand te regelen dat bijstandsgerechtigden hiertoe niet gedwongen kunnen worden door het college van burgemeester en wethouders. Daarbij zal ook worden gekeken naar aanverwante wet- en regelgeving zoals de IOAW en de IOAZ.
Gemeenten zullen in de eerstkomende Verzamelbrief worden opgeroepen - om vooruitlopend op de wetswijziging - bijstandsgerechtigden niet te verplichten hun tweede pijler pensioen vervroegd te laten ingaan.
(Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13 oktober 2014, kenmerk 2014-0000139083)