Grote gevolgen onzuiver geworden pensioenaanspraak directeur-grootaandeelhouder

Belanghebbende - directeur-grootaandeelhouder - gaat in 2008 op 65-jarige leeftijd met pensioen. In 1989 is aan hem een pensioentoezegging gedaan, welke in eigen beheer wordt gehouden. Aan het einde van 2008 staat de pensioenvoorziening niet meer op de balans. Er vinden ook geen pensioenuitkeringen plaats. In de aangiften vennootschapsbelasting 2008 en 2009 is geen vrijval van de pensioenvoorziening opgenomen. Rechtbank Noord-Holland en Hof Amsterdam oordelen dat de pensioenaanspraak in 2008 onzuiver is geworden. Belanghebbende heeft in 2008 en 2009 geen contact gezocht met de Belastingdienst en heeft ook tijdens de zitting niet aannemelijk kunnen maken dat de vennootschap over onvoldoende financiële middelen beschikte om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. De aanspraak is terecht belast, volgens het Hof, maar corrigeert wel de hoogte van de aanspraak. Ook is het Hof van mening dat revisierente en heffingsrente verschuldigd zijn (maar aangepast aan het verlaagde bedrag van de aanspraak). Ten slotte acht het Hof de door de inspecteur opgelegde boete van 25% passend, omdat het handelen van belanghebbende kwalificeert als ernstige onachtzaamheid en daarmee als grove schuld.
(Hof Amsterdam, 10 juli 2014; kenmerk 13/00444; ECLI:NLGHAMS:2014:2879)