Pensioenbesluiten staatssecretaris van Financiën

De staatssecretaris van Financiën heeft op 28 december 2012 een tweetal besluiten gepubliceerd die betrekking hebben op pensioenen.
Het eerste besluit is een actualisering van het besluit over beschikbarepremieregelingen. Het besluit is aangepast in verband met de wijziging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar. Praktische toevoeging is de mogelijkheid om - naast de middelloontoets - een toets te mogen uitvoeren op basis van het actuele loon. Bovendien is geen jaarlijkse toets noodzakelijk op de fiscale maxima, maar slechts bij bepaalde gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld echtscheiding of waardeoverdracht ('eventtoets'). Het besluit is hier te raadplegen.
Het tweede besluit is het gevolg van een motie die in de Eerste Kamer is aangenomen. Uitgangspunt is dat uitstel van de pensioeningangsdatum alleen mogelijk is, voor zover de werknemer na die datum nog in dienstbetrekking werkzaam is. Door de invoering van de verhoging van de AOW-leeftijd ontstaan problemen, met name bij werknemers die hun arbeidzame periode al hebben afgesloten. De staatssecretaris keurt nu voor de groep werknemers geboren vóór 1 januari 1950 goed dat zij hun pensioeningangsdatum uitstellen tot de AOW-ingangsdatum, zonder de eis dat zij doorwerken. De maatregel eindigt op 31 maart 2015. Het besluit is hier opgenomen.