Progressieve premiestaffel van voorgesteld artikel 38r toepassen onder huidig regime?

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 12 december een nieuw vraag-en-antwoord (V&A) gepubliceerd.
In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt onder meer een nieuw artikel 38r Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) voorgesteld. In het eerste lid van dat artikel is een progressieve premiestaffel opgenomen. De vraag is of deze voorgestelde premiestaffel nu al - en dus vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen - mag worden toegepast.
Het CAP geeft aan dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen de voorgestelde premiestaffel van artikel 38r Wet LB niet nu al kan worden toegepast. Het huidige pensioenkader geldt immers nog.
Wel is het mogelijk om - onder voorwaarden - een vergelijkbare premiestaffel toe te passen. In het zogenoemde Staffelbesluit van 20 december 2019 is in onderdeel 6.2 en bijlage V een mogelijkheid opgenomen voor pensioenregelingen met een premieovereenkomst op basis van ten hoogste de kostprijs van een door de (pensioen)verzekeraar uit te voeren (fictief) nominaal fiscaal maximaal middelloonpensioen. Ook wel de kostprijsstaffel genoemd. Maatgevend hierbij is het door de (pensioen)verzekeraar voor een middelloonregeling gehanteerde tarief. Als dit tarief leidt tot een kostprijsstaffel die voor alle leeftijdscohorten ten minste gelijk is aan de voorgestelde premiestaffel van artikel 38r Wet LB, dan kan feitelijk een premiestaffel worden gehanteerd die gelijk is aan die voorgestelde premiestaffel van artikel 38r Wet LB.
Het CAP waarschuwt in het V&A dat de (pensioen-)verzekeraar daadwerkelijk een tarief voor een nominaal fiscaal maximaal middelloonpensioen moet vaststellen en dit aanbiedt of zou kunnen aanbieden voor een fictieve middelloonregeling. Ook moet de pensioenregeling aan alle overige voorwaarden van bijlage V van het Staffelbesluit voldoen.
Het CAP geeft ook nog aan dat de Belastingdienst zelf geen toets uitvoert op de te hanteren rekengrondslagen. Een dergelijke toetsing is voorbehouden aan De Nederlandsche Bank.
Aangezien bijlage V van het Staffelbesluit van toepassing is, geldt ook de eventtoets.
(www.centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl, V&A 22-002 Toepassing progressieve premiestaffel van voorgestelde artikel 38r Wet LB onder het huidige fiscale pensioenkader, 12 december 2022)

(januari 2023)