Staatssecretaris Klijnsma wil kleine pensioenpotjes samenvoegen

In een brief van 14 april 2016 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat zij het mogelijk wil maken om kleine pensioenpotjes van een deelnemer samen te voegen. Als reden geeft de staatsecretaris dat het belangrijk is dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming behouden en dus niet worden afgekocht. Tegelijkertijd wil zij hierdoor de administratieve lasten van kleine pensioenen bij de uitvoerder te beperken.Het voorstel zou inhouden dat het huidige recht van pensioenuitvoerders op afkoop van kleine pensioenen wordt vervangen door een verplichting tot waardeoverdracht naar de nieuwe uitvoerder (als een deelnemer inmiddels een nieuwe werkgever heeft) of naar de vorige uitvoerder met de hoogste pensioenaanspraken van die deelnemer (als hij geen nieuwe werkgever heeft). De verplichting tot waardeoverdracht zal gelden voor nieuwe slapersrechten. Of er een uitbreiding naar bestaande slapersrechten mogelijk wordt, moet nog worden onderzocht. De overdrachtswaarde zal worden berekend conform de huidige rekenregels voor waardeoverdracht volgens de Pensioenwet. Dit voorkomt dat uitvoerders voor waardeoverdracht meerdere rekenprocessen moeten inrichten.De staatssecretaris streeft ernaar deze aanpassingen medio 2017 in werking te laten treden.(Bron: Kamerbrief waardeoverdracht pensioenen d.d. 14 april 2016, referentie: 2016-0000084380)

Noot:

De gedachte van staatssecretaris Klijnsma om kleine pensioenen te willen samenvoegen is op zich geen gek idee. Het pensioen houdt zijn pensioenbestemming en overdracht zorgt voor minder versnippering van het pensioen van een werknemer. Ook verwacht de staatssecretaris dat door het nieuwe systeem de administratieve lasten van met name pensioenfondsen waar veel kleine pensioenen voorkomen (denk met name aan pensioenfondsen in de branches landbouw, horeca, detailhandel, uitzendwerk, etc.) worden beperkt.Of dat daadwerkelijk zo uitpakt, is vooralsnog de vraag. Aan waardeoverdracht zijn immers ook kosten verbonden. Daarnaast dienen nog praktische zaken te worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan of het (op een korte termijn) mogelijk is om volautomatisch gegevensuitwisseling te laten plaatsvinden tussen pensioenuitvoerders (privacy!) en het feit dat pensioenfondsen die nu in onderdekking verkeren niet mogen meewerken aan waardeoverdrachten van pensioen.