Teleurstelling over het resultaat van beschikbarepremieregelingen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid heeft recent in twee zaken een bindend advies afgegeven. Twee pensioengerechtigden waren een procedure bij het Kifid gestart aangezien zij teleurgesteld waren over de pensioenuitkeringen die hun regeling had opgeleverd.Kern van de klachten was dat de door de beide verzekeraars gehanteerde levensverwachting, de periodiek te ontvangen pensioenuitkeringen laag uitvielen. In een van de twee gevallen werd ook aangevoerd dat de administratiekosten te hoog zouden zijn.De commissie die de zaken heeft beoordeeld begrijpt de teleurstelling en tekent aan dat sprake is van een breder maatschappelijk probleem. Die is veroorzaakt door de hogere levensverwachting en de al langere tijd aanhoudende lage rente.De commissie oordeelt dat verzekeraars de vrijheid hebben om de pensioengerechtigde “per de pensioendatum een aanbod voor een levenslang ouderdomspensioen te doen op basis van hun eigen tarieven en uitgangspunten, waaronder ook de door henzelf gehanteerde levensverwachting”. Verzekeraars zijn niet gebonden aan de levensverwachting zoals gepubliceerd door het CBS. Daartegenover staat de vrijheid van de pensioengerechtigde om bij meerdere verzekeraars offertes op te vragen en te kiezen voor het meest gunstige pensioen.In beide gevallen hebben de pensioengerechtigden het aanbod van de verzekeraar geaccepteerd. De commissie geeft aan dat niet is gebleken dat een van de verzekeraars tekort is geschoten bij hun aanbod. De commissie wijst de vorderingen dan ook af.(Uitspraken Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-596 en 2019-597, 15 augustus 2019)(oktober 2019)