Verboden onderscheid naar leeftijd bij pensioen met keuzebudget

Een werkgever overweegt om per 1 januari 2020 haar middelloonregeling te vervangen door een beschikbarepremieregeling. De premies zullen worden gebaseerd op een staffel zoals gepubliceerd door de staatssecretaris van Financiën. Binnen bepaalde grenzen kunnen deelnemers ervoor kiezen voor een lagere pensioenopbouw en een hoger netto salaris. Dit keuzebudget leidt er toe dat bij toepassing ervan oudere werknemers een hoger salaris ontvangen dan jongere werknemers.Het College voor de Rechten van de Mens geeft aan dat toepassing van de staffel voor de vaststelling van de premie een toegestaan leeftijdsonderscheid is. De verschillen in de staffels zijn gebaseerd op actuariële berekeningen.Gevolg van de invoering van de nieuwe regeling is dat er een verschil in beloning ontstaat als medewerkers met dezelfde pensioengrondslag maar met verschillende leeftijden, een verschillend salaris ontvangen. De jongere collega ontvangt immers een lager salaris dan zijn oudere collega. Dit is een direct onderscheid op grond van de leeftijd, aldus het c0llege. Het college stelt vast dat er geen legitiem doel is voor het leeftijdsonderscheid bij de beloning. Het onderscheid is daarmee niet objectief gerechtvaardigd. De conclusie is dat een dergelijke regeling leidt tot een verboden onderscheid op grond van de leeftijd.(College voor de Rechten van de Mens, oordeel 2019-96, 13 september 2019)(oktober 2019)