Verzamelbrief pensioenonderwerpen: ‘vergeten pensioenen’

Op 28 januari heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe verzamelbrief pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gezonden. Naast onderwerpen als prestatieafhankelijke vergoedingen voor vermogensbeheer bij pensioenfondsen en het ingetrokken wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, gaat de minister in op de zogenoemde vergeten pensioenen.De minister reageert hiermee op eerdere vragen van het Kamerlid Van Rooijen (50PLUS). Aanleiding voor die vragen was een artikel in het AD getiteld ‘Privacyregels bedreigen duizenden pensioenen’.Bij pensioenuitvoerders staan nog vele pensioenrechten die niet uitgekeerd kunnen worden omdat de pensioenuitvoerders niet voldoende informatie hebben over de rechthebbenden. Een pensioenuitvoerder kan gebruik maken van de informatie uit de Basisregistratie personen (BRP) en van het UWV en de SVB om gegevens te achterhalen. Deze informatie is niet altijd voldoende om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Volgens het artikel in het AD vormt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een belemmering om ontbrekende informatie te achterhalen.  De Basisregistratie personen (BRP) bestaat uit twee registers. Het ene register ziet op ingezetenen en wordt gevoerd door de gemeenten. Het andere register betreft de Registratie niet-ingezetenen (RNI). De RNI bevat persoonsgegevens over personen die in het buitenland wonen. Pensioenuitvoerders hebben tot nu toe slechts toegang tot de RNI voor zover het betrekking heeft op personen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt. In 2019 wordt gestart met een pilot waarbij pensioenuitvoerders ook toegang krijgen tot het deel van de RNI met gegevens van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. De minister spreekt de verwachting uit dat pensioenuitvoerders hiermee de meeste ontbrekende persoonsgegevens kunnen achterhalen zodat de pensioenrechten alsnog kunnen worden uitgekeerd.(Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 28 januari 2019, kenmerk 2019-0000006659)

Noot:

De uitbreiding van de toegang tot persoonsgegevens kan zeker een bijdrage leveren bij het terugdringen van de problemen rondom niet uitgekeerde pensioenen. In de praktijk zijn er echter meer problemen om een pensioen uitgekeerd te krijgen (zoals bijvoorbeeld ook medewerking van de pensioengerechtigde). Met de beoogde verbetering zal het probleem dan ook niet geheel verdwijnen.(februari 2019)