Code oranje voor Belastingplan 2016

Na meerdere keren uitstel van de stemming heeft de Tweede Kamer op 18 november het Belastingplan 2016 aangenomen. In de Tweede Kamer was al lang een meerderheid voor het wetsvoorstel, maar de regering wilde proberen vóór de stemming ook zekerheid te verkrijgen over een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is (nog) niet gelukt.Na presentatie van de plannen op Prinsjesdag is de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van (maximaal) € 100.000 nog aangepast. De vrijstelling kan uitgesmeerd, over drie achtereenvolgende kalenderjaren, worden benut. De leeftijdsgrens voor de verkrijgers van de schenking blijft tussen 18 en 40 jaar. Dat betekent onder meer dat als de eerste schenking voor de eigen woning op 38-jarige leeftijd wordt ontvangen, niet over drie jaren kan worden uitgesmeerd, maar slechts over twee jaren.Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij de regering wordt verzocht om in het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om per 2018 werkelijk rendement op vermogen te belasten.(Bron: Vierde nota van wijziging Belastingplan 2016, Kamerstukken 34 302, nr. 79 en Motie van het lid Bashir c.s., Kamerstukken 34 302, nr. 57)

Noot:

Het feit dat er nog geen meerderheid in de Eerste Kamer is voor het Belastingplan 2016, maakt het onzeker dat de plannen ook daadwerkelijk doorgaan. De Eerste Kamer kan de plannen niet meer aanpassen. Ze moet het wetsvoorstel aannemen of verwerpen. Wel kan de regering toezeggingen doen voor toekomstige wijzigingen of - en dat ligt meer voor de hand - het wetsvoorstel na onderhandelingen nog aanpassen via een zogenoemde novelle. Een novelle is een aanpassing op het wetsvoorstel dat door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.De motie over het verzoek aan het kabinet om te komen met voorstellen voor belastingheffing op basis van werkelijk rendement, betekent niets meer en niets minder dan een inspanningsverplichting. Dat betekent dat de regering wel iets moet doen, maar dat kan ook zijn het gemotiveerd aangeven waarom het na (uitgebreid) onderzoek toch niet is gelukt om belasting te gaan heffen op basis van werkelijk rendement.