Eerste Kamer neemt pakket belastingplannen 2023 aan

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 de belastingplannen voor 2023 aangenomen.

Daarbij zijn ook diverse moties aangenomen. Enkele in het oog springende (aangenomen) moties zijn de volgende.

Zo wordt de regering verzocht om voor het Belastingplan 2024 te onderzoeken hoe het marginale tarief voor een modaal inkomen beduidend lager kan worden dan het marginale tarief voor een topinkomen. Geconstateerd is namelijk dat de marginale belastingdruk voor een modaal inkomen  nu 49,54% is. En dat is iets hoger dan de marginale druk voor een topinkomen, die 49,5% bedraagt.

Een ander Kamerlid geeft aan dat “het combineren van wetsvoorstellen met verschillende strekking in één voorstel het de Eerste Kamer onmogelijk maakt per onderwerp een eigenstandige afweging te maken tot en met een politiek eindoordeel”. Al eerder is door de Eerste Kamer uitgesproken dat dit onwenselijk is. Concreet wil het Kamerlid dat als het wetsvoorstel ‘Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel’ (Kamerstukken 36 208) wordt aanvaard, de afschaffing van de inkomensondersteuning AOW (IOAOW) alsnog ongedaan wordt gemaakt. De IOAOW zou dan uiterlijk 1 januari 2025 weer moeten worden ingevoerd.

En weer een ander Kamerlid verzoekt om bij de uitfasering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) een redelijke overgangsregeling te hanteren (bijvoorbeeld in de vorm van een stapsgewijze verlaging van de korting).

(Kamerstukken 36 202, I, Q en S)

Noot:

Aan de afschaffing van de IACK hebben we aandacht besteed in het artikel ‘Prinsjesdag 2022 Investeren voor nu en later’.

(januari 2023)