Invoering Wet toekomst pensioenen met een jaar uitgesteld

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer per brief laten weten het voorstel Wet toekomst pensioenen pas naar verwachting begin 2022 naar de Tweede Kamer te kunnen zenden. Gelet op de gewenste zorgvuldige besluitvorming acht Koolmees invoering per 1 januari 2023 realistisch. In overleg met de Tweede en Eerste Kamer wil de minister tijdens het parlementaire proces bekijken of de wet “waar mogelijk en uitvoerbaar op onderdelen eerder dan 1 januari 2023 in werking kan treden”.
Minister Koolmees heeft samen met de sociale partners bekeken of de oorspronkelijke einddatum van de overgangsfase gehandhaafd kan worden op 1 januari 2026. Maar voor een zorgvuldige transitie acht de minister een periode van vier jaar verstandig. De einddatum schuift dan ook op naar 1 januari 2027.
Er zijn veel reacties binnengekomen op het onderdeel nabestaandenpensioen. Een deel van de reacties ziet op de nog ontbrekende oplossing voor de transitie van opgebouwd  nabestaandenpensioen naar het nieuwe systeem. Momenteel wordt nog gewerkt aan een oplossing hiervoor.
(Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10 mei 2021, kenmerk 2021-0000065612)

(mei 2021)