Voorjaarsnota: compensatie box 3 gezocht

Op 20 mei 2022 heeft het kabinet haar eerste Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer gezonden. De Voorjaarsnota bevat maatregelen voor onder meer box 3, de AOW en het verhogen van het wettelijk minimumloon.

Box 3
Naar aanleiding van het zogenoemde Kerstavondarrest worden degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag inkomstenbelasting (plus degenen van wie de aanslag nog niet definitief vaststaat) gecompenseerd. Dit kost de schatkist incidenteel € 3,6 miljard. Dit bedrag is inclusief derving vanuit overbruggingswetgeving in 2023 en 2024. Dekking hiervoor wordt gevonden door met name de lasten in box 2 en box 3 te verhogen, naast enkele andere maatregelen. De maatregelen op een rij:

  • De voor box 3 voorgenomen verhoging van het heffingvrij vermogen (naar circa € 80.000) wordt teruggedraaid.
  • Voor box 2 worden in 2024 twee schijven geïntroduceerd 26% en 29,5%.
  • De zogenoemde doelmatigheidsmarge door dga’s in box 2 wordt verlaagd van 25% naar 15%.
  • Naast het box 1 inkomen gaat ook het inkomen uit box 2 en box 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.
  • De 30%-regeling wordt beperkt tot de Balkenende-norm (met ‘ingroeipad’ van drie jaar).
  • In de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2023 de schijfgrens verlaagd van € 395.000 naar € 200.000 (hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8%).
  • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 9% naar 10,1%.

AOW
De hoogte van de AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon met in totaal 7,5 procent in 2025. Het kabinet geeft aan dat deze maatregel in 2027 € 2,4 miljard kost. Dit wordt voor € 1,8 miljard gedekt door het stapsgewijs afschaffen van de Inkomensondersteuning AOW, het terugdraaien van de verhoging van de ouderenkorting en het afschaffen van de fiscale oudedagsreserve (FOR).

Eerdere verhoging wettelijk minimumloon
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het minimumloon in 2024 met 3,75% wordt verhoogd en in 2025 met 3,615%. De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon wordt nu een jaar eerder gestart en gaat in drie stappen plaatsvinden. Het wettelijk minimumloon wordt in 2023 en in 2024 verhoogd met 2,5%. In 2025 bedraagt de verhoging 2,32%.
(Voorjaarsnota 2022, 20 mei 2022, TK 36 120, nr. 1)

(juni 2022)