Besluiten

Tijdelijke verhoging van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

maandag, oktober 7, 2013
Vooruitlopend op wetgeving keurt de staatssecretaris het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden toegepast op eenschenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning. Daarnaast wordt de vrijstelling voor de periode...

Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

dinsdag, september 3, 2013
Nr. BLKB2013/662M In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M en bevat een nieuw beleids-standpunt over de tijdigheid van een verzoek om een voorlopige aanslag of een...

Fiscale behandeling van advies- en distributiekosten bij directe aanbieders; beloningen van tussenpersonen

maandag, augustus 12, 2013
In de uitvoeringspraktijk van onder meer verzekeraars, financiële instellingen, adviseurs en bemiddelaars blijken onduidelijkheden te bestaan over de fiscale gevolgen van met name de wijzigingen van de financiële toezichtwetgeving per 1 januari 2013. Om die onduidelijkheden weg te nemen, zijn in...

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

vrijdag, augustus 9, 2013
De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van Financiën een aantal vragen beantwoord die zien op het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) als bedoeld...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW

maandag, juli 15, 2013
Nr. BLKB2013/490M Dit besluit bevat een aantal goedkeuringen die zien op de toepassing van het overgangsrecht voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Het...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangstermijn.

maandag, juli 15, 2013
Nr. BLKB2013/956M In dit besluit wordt het besluit van 27 februari 2013, BLKB2013/322M aangevuld met de situaties waarin een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) nog tijdig kan zijn aangegaan, verhoogd of verlengd om...

Antwoorden op vragen over de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen

maandag, juli 15, 2013
In deze vragen en antwoorden gaat de staatssecretaris in op verschillende interpretaties van de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen.

Antwoorden op vragen over renteaftrek rekening houdend met reeds genoten duur renteaftrek

maandag, juli 15, 2013
De staatssecretaris beantwoordt vragen van het Kamerlid P. Jansen.De uitwerking dat een eerdere periode van renteaftrek waarin nog niet hoefde te worden afgelost (onder oud recht dan wel onder het overgangsrecht) de termijn waarbinnen de daaropvolgende schuld onder het nieuwe recht moet worden...

Handreiking gederfd of te derven loon (versie 8 mei 2012)

donderdag, juni 27, 2013
Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen: DGA directeur-grootaandeelhouder RVU regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 32ba Wet LB stamrechtartikel artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet LB stamrechtruimte het maximale bedrag dat kan worden gebruikt als...

Vragen van de leden Groot en Vermeij (beiden PvdA) over verlenging van de VUT-termijn

woensdag, juni 5, 2013
Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt vijf vragen over de (on)mogelijkheid om reeds lopende VUT-uitkeringsrechten uit smeren tot aan de AOW-ingangsdatum.(Brief staatssecretaris van Financiën, 4 juni 2013, nr. DB/2013/176)

Pagina's

Subscribe to Besluiten