Besluiten

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen

woensdag, juli 9, 2014
Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel. Inhaal van pensioenIn deze handreiking is sprake van inhaal van pensioen als de bij de huidige werkgever opgebouwde...

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

donderdag, juli 3, 2014
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juli het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) aan de Tweede Kamer gezonden.(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

donderdag, juli 3, 2014
Dit besluit is een herziening van het besluit van 20 december 2013, BLKB2013/2199M, in verband met enkele tekstuele aanpassingen. Ook bevat dit besluit een nieuwe goedkeuring, vooruitlopend op wijziging van artikel 39f, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (gedeeltelijke opname gouden...

Vragen en antwoorden overgangsrecht KEW, SEW en BEW

vrijdag, juni 27, 2014
De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft op 27 juni 2014 een nieuwe versie van het document met vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW gepubliceerd. Ten opzichte van de versie van 31 juli 2013 zijn enkele vragen en antwoorden toegevoegd over de omzetting van...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

maandag, juni 23, 2014
Dit besluit is een herziening van het besluit van 20 december 2013, BLKB2013/2199M, in verband met enkele tekstuele aanpassingen. Ook bevat dit besluit een nieuwe goedkeuring, vooruitlopend op wijziging van artikel 39f, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 inzake gedeeltelijke afkoop van...

Premiestaffels Witteveen 2015

vrijdag, april 25, 2014
Vooruitlopend op de aanname van het wetsvoorstel Witteveen 2015 door de Eerste Kamer hebben de staatssecretarissen Wiebes en Klijnsma de nieuwe staffels voor beschikbarepremieregelingen gepubliceerd.

Vruchtgebruiker en eigenwoningrente

vrijdag, februari 21, 2014
Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als eigenwoningrente.

Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

dinsdag, januari 21, 2014
Dit document bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. In dit document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar 2014. Waar hierna niet uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, geldt...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

vrijdag, december 20, 2013
Dit besluit bevat:– een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner- en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950,– een aanwijzing van pensioenregelingen met een geringe overschrijding van de grenzen van het wezenpensioen,– een standpunt over partner- en wezenpensioen...

Verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd

dinsdag, december 17, 2013
Dit besluit bevat een goedkeuring, vooruitlopend op wetswijziging, wegens de verhoging van de AOW-leeftijd. De goedkeuring maakt onder voorwaarden een verlenging van de looptijd mogelijk van uitkeringen uit VUT-regelingen, overbruggingspensioenen, prepensioenen en overbruggingslijfrenten.

Pagina's

Subscribe to Besluiten