FA Nieuwsbrief mei 2016

Jaargang 04 nummer 12

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Lijfrente

Kapitaalverzekering en eigen woning

Algemeen

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

 

 

Artikelen 

De inconsistentie van het meten met twee maten

Het is algemeen bekend en onderkend dat tussen de formele en praktische toepassing van fiscale wet- en regelgeving een discrepantie kan bestaan. Een van de terreinen waarbij dit met enige regelmaat voorkomt is pensioen. Actueel is de discussie over een ‘365-dagenadministratie’ voor het dagelijks kunnen verwerken van mutaties.

Samenloop oude kapitaalverzekering en KEW

Vraag:
Een klant van mij heeft in 1997 een kapitaalverzekering voor een duur van dertig jaar afgesloten. De klant heeft in 2011 een huis gekocht en in dit kader ook een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) afgesloten. Welke effecten heeft de oude verzekering op de KEW?
 

Korte berichten 

Staatssecretaris Klijnsma wil kleine pensioenpotjes samenvoegen

In een brief van 14 april 2016 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat zij het mogelijk wil maken om kleine pensioenpotjes van een deelnemer samen te voegen. Als reden geeft de staatsecretaris dat het belangrijk is dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming behouden en dus niet worden afgekocht. Tegelijkertijd wil zij hierdoor de administratieve lasten van kleine pensioenen bij de uitvoerder te beperken.

Overlijden binnen jaar na aanvang deelname pensioenregeling (Carenz-clausule)

De echtgenoot van eiseres is per 23 mei 2011 in dienst getreden bij een werkgever. Die werkgever heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. In de bijzondere bepalingen staat onder meer vermeld dat de zogenoemde Carenz-clausule van toepassing is. Dit betekent dat er geen uitkering bij overlijden plaatsvindt, als de verzekerde overlijdt binnen een jaar na het tot stand komen van de overlijdensdekking.

Verschuldigde erfbelasting over lijfrenteverzekering zijn geen aftrekbare kosten voor inkomstenbelasting

Een man overlijdt in 2009. Zijn broer is zijn enige erfgenaam en erft de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. De broer koopt voor deze verzekering geen lijfrente, maar hij laat het lijfrentekapitaal in 2009 als bedrag ineens uitkeren. Bij de vaststelling van de aanslag voor de erfbelasting is rekening gehouden met een belastinglatentie van 30% (forfaitair verschuldigde inkomstenbelasting) over het lijfrentekapitaal.

Passende vergoeding voor oversluiten lijfrente

Een adviseur heeft contact met een klant opgenomen voor een adviesgesprek over zijn beleggingsverzekering. Afgesproken is dat de adviseur de situatie van de klant zal inventariseren, een advies zal uitbrengen en zal bemiddelen bij het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst. In de overeenkomst met de klant staat dat deze € 1.250 voor de werkzaamheden zal betalen.

Digitale hulp bij berekening van beslagvrije voet

Als een schuldenaar zijn schuld niet kan of wil betalen, kan de schuldeiser - na toestemming van de rechter - beslag laten leggen op eigendommen of tegoeden/inkomen van de schuldenaar. Op veel zaken kan beslag worden gelegd. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kent slechts een beperkt aantal uitzonderingen.