Pensioenen

V&A’s over uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd

De Wet uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 officieel ingegaan. Diverse maatregelen inzake het uitfaseren van PEB zijn op 1 april 2017 en de overige fiscale pensioenmaatregelen (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2017 in...

Wetsvoorstellen voor doorbeleggen na pensioendatum in de maak

Al in december 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma aangekondigd met  nieuwe wetgeving te komen voor premieovereenkomsten. Bij een dergelijke overeenkomst is op de pensioendatum een kapitaal opgebouwd, waarvoor pensioenuitkeringen moeten worden aangekocht. De hoogte van de aan te kopen pensioenen...

Ontwikkelingen rondom pensioenregeling voor zelfstandigen

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben aangegeven hoe zij vorm willen geven aan zo’n regeling. Dit is een uitvloeisel van  de steun die het kabinet op 18 maart 2013 in de Tweede Kamer heeft uitgesproken bij het opzetten van een fiscaal gefacilieerde vrijwillige collectieve...

Oplossing voor dubbele belastingheffing Nederlands pensioen inwoners van België

De staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op Kamervragen van het lid Omtzigt over de dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België.De staatssecretaris geeft desgevraagd aan dat op grond van het belastingverdrag met België de woonstaat mag heffen over het pensioen....

Stijging levensverwachting minder snel dan eerst verwacht: gevolgen voor AOW-leeftijd?

Advieskantoor KPMG heeft de sterftecijfers van de afgelopen jaren geanalyseerd. KPMG constateert dat de levens­verwachting voor een 0-jarige man in 2018 ongeveer een half jaar lager is dan in de drie jaren daarvoor. Voor vrouwen is dit verschil bijna een jaar. Dit is opvallend en kan er op wijzen...

Gevolg uitkeren levenslooptegoed voor AOW-partnertoeslag

Een vrouw heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd. In de brief schrijft zij dat een bank haar levensloopsaldo in één keer op 31 december 2021 wil betalen. De uitbetaling in één keer heeft volgens de vrouw tot gevolg dat haar partner zijn AOW-partnertoeslag...

AFM publiceert jaarverslag 2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een drietal prioriteiten geformuleerd en hanteert daarbinnen verschillende speerpunten. Naast bijvoorbeeld specifieke aandacht voor de Brexit, heeft de AFM  onderzoek gedaan naar de execution only-omgevingen van grote beleggingsondernemingen. Daarbij...

Opbouwpercentage als pensioendatum de eerste van maand is waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op de vragen die het Kamerlid Lodders heeft gesteld over pensioenregelingen waarbij de pensioendatum de eerste van maand is waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt. De vragen en antwoorden zijn hier te lezen.

Voorlopige bedragen pensioen 2020

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft enkele (voorlopige) bedragen op het terrein van pensioen gepubliceerd.In 2020 bedraagt het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB € 110.111.De AOW-franchises zijn voorlopig als volgt vastgesteld: Enkelvoudig...

Sociaal Akkoord april 2013

Op 11 april 2013 hebben de sociale partners - verenigd in de Stichting van de Arbeid - een sociaal akkoord gesloten.In het akkoord zijn belangrijke uitgangspunten geformuleerd voor de arbeidsmarkt.Een greep uit de maatregelen: een nieuw ontslagsysteem per 1 januari 2016 er komen zogenoemde...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen