Pensioenen

Aangepast pensioenbesluit van 24 november

Op 28 december 2017 is het pensioenbesluit van 24 november 2017 opnieuw in de Staatscourant gepubliceerd. In onderdeel 8.4 was een groot deel van de tekst weggevallen.(Besluit van 24 november 2017 nr. 2017-126948; Stcrt. 2017 nr. 70301-n1) Noot: Aan het besluit hebben we aandacht besteed in ‘...

Nieuwe beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Hierdoor zijn nieuwe beschikbare premiestaffels nodig ten opzichte van de staffels die op 20 januari 2017 bij beleidsbesluit zijn gepubliceerd. Dat besluit ging nog uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het...

Belgisch rustpensioen in Nederland belast

Een man heeft van 1978 tot en met 1980 in Belgische loondienst gewerkt (niet in overheidsdienst). In die periode woonde de man met zijn echtgenote in België. Hij heeft over die periode in een zogenoemd rustpensioen opgebouwd. Zijn echtgenote heeft in die periode geen arbeid in loondienst verricht...

Brief staatssecretaris inzake oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Op 1 juli 2015 heeft staatssecretaris Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een nadere uitwerking van de mogelijke oplossingsrichtingen met betrekking tot het pensioen in eigen beheer (PEB) van de DGA. Staatssecretaris Wiebes schetst hierin drie mogelijke oplossingsrichtingen, te...

Tweede shopmoment bij tijdelijke pensioenknip

Eind september heeft de regering een motie van de Tweede Kamerleden Lodders en Vermeij aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om bij toepassing van de tijdelijke pensioenknip niet alleen op de pensioendatum, maar ook aan het eind van de knipperiode te shoppen met het pensioenkapitaal....

Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake AOW-leeftijd

In 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Doordat de AOW later ingaat, kan sprake zijn van een zogenaamd AOW-gat. Dit heeft geleid tot diverse rechtszaken. Nadat een aantal lagere rechtbanken uitspraak heeft gedaan, heeft nu de Centrale Raad van Beroep in een aantal van deze zaken beslist....

Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer gezonden

Op 2 september heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ‘Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het...

Netspar: nabestaandenpensioen onvoldoende verzekerd

De verantwoordelijkheid voor het nabestaandenpensioen is de laatste jaren meer bij de deelnemers van een pensioenregeling komen te liggen. Als gevolg van de sterke versobering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) heeft slechts een klein percentage mensen nog recht op deze uitkering. Netspar...

Nettopensioen en de 100%-grens

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft recent antwoord gegeven op een door Fiscale Zaken van VIVAT gestelde vraag over het overschrijden van de 100%-grens van nettopensioen. Nettopensioen kan worden opgebouwd over het loon boven € 101.519 (2016).Het CAP geeft aan...

Meer werknemers zonder pensioen dan gedacht

Bedrijven die geen pensioen aanbieden en werknemers die niet deelnemen aan een pensioenregeling worden samen de witte vlek genoemd. Het CBS heeft in het verleden al meerdere keren onderzoek gedaan naar de witte vlek. Minister Koolmees van SZW heeft aan het CBS een update gevraagd over deze witte...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen