Pensioenen

Afkoopsommen klein pensioen terecht belast

Een man heeft in 2013 van diverse pensioenuitvoerders een afkoopsom klein pensioen (als bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet) ontvangen. De man heeft die inkomsten niet in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. De inspecteur corrigeert de aangifte van de man met de ontvangen afkoopsommen....

CAP publiceert twee nieuwe Vragen en Antwoorden

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft deze zomer twee nieuwe Vragen & Antwoorden (V&A) op haar website geplaatst. Wij behandelen deze in het kort. Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 260615Deze V&A gaat over de waardering van de verplichting van het...

Overlijden binnen jaar na aanvang deelname pensioenregeling (Carenz-clausule)

De echtgenoot van eiseres is per 23 mei 2011 in dienst getreden bij een werkgever. Die werkgever heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. In de bijzondere bepalingen staat onder meer vermeld dat de zogenoemde Carenz-clausule van toepassing is. Dit betekent dat er geen...

Meerderheid zelfstandigen is voorstander verplicht pensioensparen

Bijna driekwart van alle werkende Nederlanders is voorstander van verplicht pensioensparen. Opvallend is dat het draagvlak onder ondernemers ook groot is: 58 procent vindt dit een goede zaak. Dit blijkt uit een enquête van SEO Economisch onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie onder 1.047...

Nieuw besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Op 27 oktober heeft de staatssecretaris Wiebes van Financiën een geactualiseerd besluit gepubliceerd over de internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. In dit besluit wordt ingegaan op de pensioenopbouw van inkomende werknemers en de pensioenafwikkeling van uitgaande werknemers. Het...

Pensioenbesluiten staatssecretaris van Financiën

De staatssecretaris van Financiën heeft op 28 december 2012 een tweetal besluiten gepubliceerd die betrekking hebben op pensioenen.Het eerste besluit is een actualisering van het besluit over beschikbarepremieregelingen. Het besluit is aangepast in verband met de wijziging van de...

Verzamelbrief pensioenen van minister Koolmees

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een zogenoemde Verzamelbrief pensioenonderwerpen gestuurd. Naast onderwerpen als diversiteit binnen pensioenfondsen, transparantie uitvoeringskosten pensioenuitvoerders en de positie van het verantwoordingsorgaan, gaat de...

Pensioeninformatie onder een dak

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Met ingang van 1 mei 2012 is het beheer van www.pensioenkijker.nl ondergebracht bij de Stichting Pensioenregister. Doel hiervan is dat consumenten zo makkelijker kunnen zien welke gebeurtenissen invloed hebben op het eigen pensioen. Door het beheer van beide sites onder te brengen in één...

Klijnsma presenteert Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 8 juli jl. de nota over de toekomst van het pensioenstelsel gepubliceerd. De nota is een vervolg op de onlangs door de Sociaal Economische Raad (SER) gepubliceerde verkenning. Klijnsma schuift de voorstellen over vier onderwerpen...

Uitspraak Hof van Justitie EU over BTW-vrijstelling pensioenfondsen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat pensioenfondsen onder de vrijstelling van artikel 13 B, onderdeel d, punt 6 van de Zesde btw-richtlijn kunnen vallen. Dat kan als:• de fondsen worden gefinancierd door de pensioenontvangers;• het spaargeld wordt belegd volgens het...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen