Pensioenen

Geen aftrek voorkoming dubbele belastingpensioenaanspraak opgebouwd in buitenland

Belanghebbende heeft in het buitenland (Venezuela en Brunei) gewerkt. De pensioenaanspraken van belanghebbende zijn gedeeltelijk opgebouwd in het buitenland. Vanaf 1996 heeft belanghebbende in zijn aangifte inkomstenbelasting voor een gedeelte van zijn pensioenuitkering aftrek ter voorkoming van...

Implementatie pensioencommunicatie schuift op

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie van kracht geworden. Deze wet wordt in fases ingevoerd. Fase 3 staat gepland voor medio 2017.De Wet pensioencommunicatie schrijft voor dat pensioenuitvoerders het te bereiken pensioen in drie pensioenbedragen inzichtelijk maken. De bedragen zijn...

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft een vraag en antwoord gepubliceerd over de mogelijkheden om de pensioenopbouw voort te zetten bij een tijdelijke arbeidsduurverkorting vanwege de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. Als gevolg van het virus passen werkgevers voor (een deel...

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding vertraagd

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas na het zomerreces te behandelen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 is daardoor niet meer haalbaar. Deze datum schuift op naar...

Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: nettolijfrente

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de uitwerking van de nettolijfrente in de tweede pijler zal plaatsvinden via een Algemene Maatregel van Bestuur. Het overleg met het ‘pensioenveld’ hierover is nog niet afgerond.Ook wordt geregeld...

Groot aantal vernieuwde V&A’s verschenen

Op 26 en 27 oktober van dit jaar is een groot aantal vragen en antwoorden (deels opnieuw) verschenen op het gebied van pensioenen en stamrechten op www.belastingdienstpensioensite.nl. In de meeste gevallen gaat het om simpele onderhoudsmaatregelen van bestaande publicaties zoals de aanpassing van...

Effecten aftoppingsgrens pensioengevend loon voor deeltijdwerkers

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Staatssecretaris van Financiën verzocht om de toe te passen deeltijdfactor bij de aftopping van het pensioengevend loon te laten vervallen. De staatssecretaris wijst het verzoek af. Hij vindt dat er geen adequate alternatieven zijn...

Voorlopig geen fondsfinanciering APPA

Provincies, gemeenten en waterschappen blijven het pensioen voor politieke ambtsdragers voorlopig financieren uit hun begroting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft dat laten weten aan ‘Pensioen Pro’, onderdeel van Het Financieele Dagblad.Het wetsvoorstel voor...

Meerderheid zelfstandigen is voorstander verplicht pensioensparen

Bijna driekwart van alle werkende Nederlanders is voorstander van verplicht pensioensparen. Opvallend is dat het draagvlak onder ondernemers ook groot is: 58 procent vindt dit een goede zaak. Dit blijkt uit een enquête van SEO Economisch onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie onder 1.047...

Bij scheiding lijfrente verdelen conform Wet verevening pensioen?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Een man en een vrouw zijn in 1999 gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Door het huwelijk ontstaat geen enkele gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat tussen de echtgenoten een deelgenootschap ontstaat. Bij het einde van het deelgenootschap ontstaat de verplichting om...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen