Pensioenen

AOW-franchises 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd: Franchises 2015 (1).jpg De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor...

Verwachtingen Nederlanders over provisieverbod

Uit onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken blijkt dat driekwart van de Nederlanders het goed vindt, dat door het provisieverbod duidelijk wordt wat de kosten van het advies en de kosten van een product zijn. Het Platform heeft onderzoek gedaan onder bijna 1.000 Nederlanders.Aanleiding voor het...

Afkoop klein pensioen op juiste wijze belast

Een man bereikt in oktober 2012 de AOW-gerechtigde leeftijd. In hetzelfde jaar ontvangt hij van het pensioenfonds in één keer het bij die stichting opgebouwde pensioen van ruim € 6.000. Op die afkoopsom is loonheffing ingehouden.In 2014 legt de inspecteur een aanslag inkomstenbelasting en premie...

Toch recht op partnerpensioen ondanks niet aanmelden van partner

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
In de onderhavige zaak bij Rechtbank Gelderland wil de partner van een overleden werknemer aanspraak maken op het partnerpensioen. De pensioenuitvoerder stelt dat geen aanspraak kan worden gemaakt op het partnerpensioen omdat de partner niet als zodanig bij de pensioenuitvoerder bekend stond. Er...

Samenvoeging wetsvoorstellen Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden en Wet variabele pensioenuitkering

Op verzoek van diverse Kamerfracties worden de wetsvoorstellen Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden en Wet variabele pensioenuitkering samengevoegd. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer laten weten. Beide wetsvoorstellen hebben als doel om...

Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer gezonden

Op 2 september heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ‘Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het...

Problemen AOW-overbrugging worden opgelost

Eind december 2017 heeft de Eerste Kamer op de valreep ingestemd met de Verzamelwet pensioenen 2017. In het wetsvoorstel is onder meer geregeld dat gesloten pensioenfondsen waarvan de werkgever nog bestaat, de pensioenregeling op een eenvoudigere wijze kunnen onderbrengen bij een Algemeen...

Herziening pensioenstelsel

In een brief van 3 juni 2016 aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingegaan op de mogelijke herziening van het pensioenstelsel, mede naar aanleiding van het SER-rapport hierover (zie hiervoor FA Korte Berichten ‘SER-rapport: verkenning persoonlijk...

Brief staatssecretaris inzake oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Op 1 juli 2015 heeft staatssecretaris Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een nadere uitwerking van de mogelijke oplossingsrichtingen met betrekking tot het pensioen in eigen beheer (PEB) van de DGA. Staatssecretaris Wiebes schetst hierin drie mogelijke oplossingsrichtingen, te...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen