Pensioenen

Stijging levensverwachting minder snel dan eerst verwacht: gevolgen voor AOW-leeftijd?

Advieskantoor KPMG heeft de sterftecijfers van de afgelopen jaren geanalyseerd. KPMG constateert dat de levens­verwachting voor een 0-jarige man in 2018 ongeveer een half jaar lager is dan in de drie jaren daarvoor. Voor vrouwen is dit verschil bijna een jaar. Dit is opvallend en kan er op wijzen...

Gevolg uitkeren levenslooptegoed voor AOW-partnertoeslag

Een vrouw heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd. In de brief schrijft zij dat een bank haar levensloopsaldo in één keer op 31 december 2021 wil betalen. De uitbetaling in één keer heeft volgens de vrouw tot gevolg dat haar partner zijn AOW-partnertoeslag...

Implementatie pensioencommunicatie schuift op

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie van kracht geworden. Deze wet wordt in fases ingevoerd. Fase 3 staat gepland voor medio 2017.De Wet pensioencommunicatie schrijft voor dat pensioenuitvoerders het te bereiken pensioen in drie pensioenbedragen inzichtelijk maken. De bedragen zijn...

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft een vraag en antwoord gepubliceerd over de mogelijkheden om de pensioenopbouw voort te zetten bij een tijdelijke arbeidsduurverkorting vanwege de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. Als gevolg van het virus passen werkgevers voor (een deel...

Voorwaarden inkoop AOW aangepast

Met terugwerkende kracht tot 24 maart 2014 worden de nieuwe voorwaarden voor de inkoop van AOW toegepast. Reden is onbedoeld en ongewenst gebruik van de in de AOW opgenomen inkoopregeling tegen te gaan.De Eerste Kamer heeft op 25 november 2014 ingestemd met het daartoe strekkende wetsvoorstel...

Groot aantal vernieuwde V&A’s verschenen

Op 26 en 27 oktober van dit jaar is een groot aantal vragen en antwoorden (deels opnieuw) verschenen op het gebied van pensioenen en stamrechten op www.belastingdienstpensioensite.nl. In de meeste gevallen gaat het om simpele onderhoudsmaatregelen van bestaande publicaties zoals de aanpassing van...

Effecten aftoppingsgrens pensioengevend loon voor deeltijdwerkers

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Staatssecretaris van Financiën verzocht om de toe te passen deeltijdfactor bij de aftopping van het pensioengevend loon te laten vervallen. De staatssecretaris wijst het verzoek af. Hij vindt dat er geen adequate alternatieven zijn...

Reactie Pensioenfederatie op wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op 24 januari 2019 heeft de Pensioenfederatie een brief gezonden naar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als reactie op het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021.De Pensioenfederatie constateert dat met het wetsvoorstel een aantal knelpunten wordt opgelost:- de...

Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: premiestaffels

Vooruitlopend op de aanname van het wetsvoorstel Witteveen 2015 door de Eerste Kamer hebben de staatssecretarissen Wiebes en Klijnsma de nieuwe staffels voor beschikbarepremieregelingen gepubliceerd. Deze staffels zullen later – na aanname van het wetsvoorstel – in een formeel besluit worden...

Bij scheiding lijfrente verdelen conform Wet verevening pensioen?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Een man en een vrouw zijn in 1999 gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Door het huwelijk ontstaat geen enkele gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat tussen de echtgenoten een deelgenootschap ontstaat. Bij het einde van het deelgenootschap ontstaat de verplichting om...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen