Pensioenen

Vernieuwd besluit VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten in verband met temporisering AOW-leeftijd

Op 24 december 2019 is in de Staatscourant het besluit over de aanpassing van de looptijd wegens de (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd gepubliceerd. Hiermee is het besluit van 17 december 2013 (nr. BLKB 2013/2201M) vervangen.Onder voorwaarden is goedgekeurd dat uitkeringen uit VUT-...

Verwachtingen Nederlanders over provisieverbod

Uit onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken blijkt dat driekwart van de Nederlanders het goed vindt, dat door het provisieverbod duidelijk wordt wat de kosten van het advies en de kosten van een product zijn. Het Platform heeft onderzoek gedaan onder bijna 1.000 Nederlanders.Aanleiding voor het...

Nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd. Tevens is een nieuw informatieblad gepubliceerd met informatie over de verdeling van pensioen bij scheiding (echtscheiding, scheiding...

Nieuwe regels waardeoverdracht pensioen bij wisselen van baan

Op 10 december 2015 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een besluit gepubliceerd over het overgangsrecht rondom het vervallen van de 6-maandstermijn bij waardeoverdracht. Naast het vastleggen van het overgangsrecht geldt de beperking van de bijbetalingslast nu niet meer...

Ontwikkelingen Witteveen 2015

Het kabinet heeft de Nota naar aanleiding van het nader verslag van 'Witteveen 2015' 1) ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet geeft onder meer aan dat zij geen uitzondering wil maken op de Wet op de medische keuringen voor de netto lijfrenten die worden gesloten om het pensioengat boven € 100....

Ombudsman Pensioenen jaarverslag 2018

De Ombudsman Pensioenen heeft als belangrijkste taak om te bemiddelen bij klachten over de uitvoering van het pensioenreglement. In het jaarverslag 2018 wordt stilgestaan bij de behandelde klachten van dat jaar. Van alle ruim vierhonderd klachten gingen de meeste over het ouderdomspensioen. Op...

Nieuwe beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Hierdoor zijn nieuwe beschikbare premiestaffels nodig ten opzichte van de staffels die op 20 januari 2017 bij beleidsbesluit zijn gepubliceerd. Dat besluit ging nog uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het...

Gevolgen verdrag Duitsland voor pensioen en lijfrente

Op 1 januari 2016 treedt naar alle waarschijnlijkheid het nieuwe verdrag met Duitsland in werking. Het nieuwe verdrag voorziet in een heffingsrecht voor de bronstaat als de ontvangen pensioenen, lijfrenten en sociale verzekeringsuitkeringen samen per jaar meer  bedragen dan € 15.000. Daarnaast...

Aangepast pensioenbesluit van 24 november

Op 28 december 2017 is het pensioenbesluit van 24 november 2017 opnieuw in de Staatscourant gepubliceerd. In onderdeel 8.4 was een groot deel van de tekst weggevallen.(Besluit van 24 november 2017 nr. 2017-126948; Stcrt. 2017 nr. 70301-n1) Noot: Aan het besluit hebben we aandacht besteed in ‘...

Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake AOW-leeftijd

In 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Doordat de AOW later ingaat, kan sprake zijn van een zogenaamd AOW-gat. Dit heeft geleid tot diverse rechtszaken. Nadat een aantal lagere rechtbanken uitspraak heeft gedaan, heeft nu de Centrale Raad van Beroep in een aantal van deze zaken beslist....

Pagina's

Subscribe to Pensioenen