Pensioenen

Pensioenregeling waarbij premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid al is ingegaan

Wanneer premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (pva) uiterlijk op 31 december 2013 is verleend, bestaat al een recht op voortzetting van de betaling van overeengekomen premiebedragen. Deze premiebedragen zien nog op het fiscale kader van vóór de Wet verhoging AOW- en pensioenleeftijd....

Afkoopsommen klein pensioen terecht belast

Een man heeft in 2013 van diverse pensioenuitvoerders een afkoopsom klein pensioen (als bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet) ontvangen. De man heeft die inkomsten niet in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. De inspecteur corrigeert de aangifte van de man met de ontvangen afkoopsommen....

Overlijden binnen jaar na aanvang deelname pensioenregeling (Carenz-clausule)

De echtgenoot van eiseres is per 23 mei 2011 in dienst getreden bij een werkgever. Die werkgever heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. In de bijzondere bepalingen staat onder meer vermeld dat de zogenoemde Carenz-clausule van toepassing is. Dit betekent dat er geen...

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen.Het wetsvoorstel moet bijdragen aan een goed beheer van de pensioenvermogens. Het beheer van dat vermogen en de risico’s die daarbij worden gelopen moeten samen met de hoogte van de ingelegde premie...

Nabestaandenpensioen toch volledig belast in Nederland ondanks emigratie

De rechtbank in Zeeland-West-Brabant beslist in een zaak tussen de echtgenote (hierna: de vrouw) van een inmiddels overleden zelfstandig medisch specialist (hierna: de man) en een inspecteur. De vrouw heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde aanslag inkomstenbelasting over de jaren vanaf 2010...

Ongelijke behandeling pensioen en lijfrente

Belanghebbende en zijn partner drijven in 2006 een onderneming - een adviesbureau - in de vorm van een maatschap. Belanghebbende trekt in zijn aangifte inkomstenbelasting over dat jaar een bedrag van € 11.488 aan lijfrentepremies af van zijn belastbare inkomen. Dat bedrag is hoger dan de voor...

Nieuw besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Op 27 oktober heeft de staatssecretaris Wiebes van Financiën een geactualiseerd besluit gepubliceerd over de internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. In dit besluit wordt ingegaan op de pensioenopbouw van inkomende werknemers en de pensioenafwikkeling van uitgaande werknemers. Het...

Staatssecretaris gaat aan de slag met rapport commissie Van Dijkhuizen

De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat zijn beleidsagenda voor een belangrijk deel terug te vinden zal zijn in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen (zie ook artikel Rapport Commissie inkomstenbelasting en...

Verzamelbrief pensioenen van minister Koolmees

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een zogenoemde Verzamelbrief pensioenonderwerpen gestuurd. Naast onderwerpen als diversiteit binnen pensioenfondsen, transparantie uitvoeringskosten pensioenuitvoerders en de positie van het verantwoordingsorgaan, gaat de...

Klijnsma presenteert Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 8 juli jl. de nota over de toekomst van het pensioenstelsel gepubliceerd. De nota is een vervolg op de onlangs door de Sociaal Economische Raad (SER) gepubliceerde verkenning. Klijnsma schuift de voorstellen over vier onderwerpen...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen