Pensioenen

Herziening pensioenstelsel

In een brief van 3 juni 2016 aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingegaan op de mogelijke herziening van het pensioenstelsel, mede naar aanleiding van het SER-rapport hierover (zie hiervoor FA Korte Berichten ‘SER-rapport: verkenning persoonlijk...

Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer gezonden

Op 2 september heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ‘Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het...

Vernieuwde beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Zoals ook eerder bericht, gaat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. In dat kader zijn in maart van dit jaar al nieuwe beschikbare premiestaffels gepubliceerd. Dat was vooruitlopend op een nieuw besluit ter vervanging van het besluit van 20 januari 2017 (nr. 2017-...

Uitvoeringsbesluit Common Reporting Standard (CRS)

De staatssecretaris van Financiën heeft een voorgenomen uitvoeringsbesluit bekend gemaakt. Hierin staat dat financiële instellingen identificatie- en rapportageprocedures moeten inrichten om vast te stellen of klanten hun woonplaats voor belastingdoeleinden in het buitenland hebben. Daarbij wordt...

Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 ingediend bij Tweede Kamer

Op 10 september 2018 is het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.Het wetsvoorstel omvat diverse onderwerpen op pensioenterrein, waaronder: Waardeoverdracht Gegevenslevering De Nederlandsche Bank (DNB) Overbruggingspensioen Versterken medezeggenschap bij kleine...

Gewenste pensioenleeftijd 61 jaar, fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar?

Sinds 2010 houdt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gegevens bij over het werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt en publiceert deze gegevens elke twee jaar. Uit de eind augustus 2016 gepubliceerde studie van het SCP blijkt dat veel ouderen rond 61 jaar met pensioen willen gaan...

Voorwaarden inkoop AOW aangepast

Met terugwerkende kracht tot 24 maart 2014 worden de nieuwe voorwaarden voor de inkoop van AOW toegepast. Reden is onbedoeld en ongewenst gebruik van de in de AOW opgenomen inkoopregeling tegen te gaan.De Eerste Kamer heeft op 25 november 2014 ingestemd met het daartoe strekkende wetsvoorstel...

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad besloten de AOW-leeftijd in 2023 niet te verhogen. Het voorstel is gebaseerd op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De levensverwachting is minder...

Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: premiestaffels

Vooruitlopend op de aanname van het wetsvoorstel Witteveen 2015 door de Eerste Kamer hebben de staatssecretarissen Wiebes en Klijnsma de nieuwe staffels voor beschikbarepremieregelingen gepubliceerd. Deze staffels zullen later – na aanname van het wetsvoorstel – in een formeel besluit worden...

Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll: bescherming van payrollwerknemers op pensioengebied

In het onlangs gepubliceerde ontwerpbesluit wordt getracht om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken door payrollwerkgevers te verplichten een (vergelijkbare) pensioenregeling aan te bieden aan payrollmedewerkers zoals die ook wordt aangeboden aan vaste werknemers van de inlenende...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen