Pensioenen

Premiestaffel volgens staffelbesluit objectief gerechtvaardigd

Staatssecretaris Klijnsma heeft vragen beantwoord van de Kamerleden Lodders en De Vries. Aanleiding is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 april 2016 in de zaak “Dansk Industri/Karsten Eigil Rasmussen”. De vragen hebben betrekking op de staffels die de Belastingdienst heeft...

Debat over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

In het Tweede Kamerdebat van 24 september 2015 over de oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer heeft staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes een mogelijke derde oplossingsrichting - afschaffen van pensioen in eigen beheer -  geschetst. Deze komt naast de reeds eerder in de brief aan de...

Moties over pensioen door Tweede Kamer aangenomen en verworpen

Op 5 december heeft de Tweede Kamer een tweetal moties op het terrein van pensioenen aangenomen.In de motie van het Kamerlid Klein wordt de regering verzocht de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken.Nu  de...

Geen gevolgen belastingheffing bij overdracht pensioen aan echtgenote

Belanghebbende is werkzaam in dienstbetrekking en bouwt ouderdomspensioen op. Zijn vrouw is niet werkzaam bij de werkgever van belanghebbende.Belanghebbende draagt in 1988 bij akte van cessie steeds de helft van zijn ouderdomspensioentermijnen die vervallen tijdens het huwelijk van belanghebbende...

AOW-franchises 2019 en maximum pensioengevend loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de voorlopige AOW-franchisebedragen en het voorlopig vastgestelde maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 gepubliceerd.De AOW-franchises zijn als volgt: Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag...

Update Wet(svoorstel) uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft in de nota naar aanleiding van het verslag vragen van de Kamerfracties beantwoord over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Onderstaand een korte (niet uitputtende) opsomming van een aantal voor de...

Nieuw staffelbesluit pensioen

Op 27 december 2019 is namens de staatssecretaris van Financiën een nieuw staffelbesluit gepubliceerd. Aanleiding is de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. Tevens zijn de berekeningsgrondslagen geactualiseerd.Het vorenstaande betekent dat...

Hanteren één pensioenleeftijd voor alle opgebouwde aanspraken

Een pensioenuitvoerder kan besluiten tot collectieve herrekening naar een hogere pensioenleeftijd. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat de Pensioenwet hiervoor ruimte biedt. Herrekening moet actuarieel neutraal plaatsvinden en het pensioenreglement moet voorzien in...

Ontwerpbesluit aanpassing nettopensioen

In het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen wordt gepoogd een bestaand knelpunt rondom het nettopensioen op te lossen. Op dit moment moet bij de omzetting van het...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen