Pensioenen

Voorwaarden inkoop AOW aangepast

Met terugwerkende kracht tot 24 maart 2014 worden de nieuwe voorwaarden voor de inkoop van AOW toegepast. Reden is onbedoeld en ongewenst gebruik van de in de AOW opgenomen inkoopregeling tegen te gaan.De Eerste Kamer heeft op 25 november 2014 ingestemd met het daartoe strekkende wetsvoorstel...

Afkoop klein pensioen op juiste wijze belast

Een man bereikt in oktober 2012 de AOW-gerechtigde leeftijd. In hetzelfde jaar ontvangt hij van het pensioenfonds in één keer het bij die stichting opgebouwde pensioen van ruim € 6.000. Op die afkoopsom is loonheffing ingehouden.In 2014 legt de inspecteur een aanslag inkomstenbelasting en premie...

Problemen AOW-overbrugging worden opgelost

Eind december 2017 heeft de Eerste Kamer op de valreep ingestemd met de Verzamelwet pensioenen 2017. In het wetsvoorstel is onder meer geregeld dat gesloten pensioenfondsen waarvan de werkgever nog bestaat, de pensioenregeling op een eenvoudigere wijze kunnen onderbrengen bij een Algemeen...

Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: premiestaffels

Vooruitlopend op de aanname van het wetsvoorstel Witteveen 2015 door de Eerste Kamer hebben de staatssecretarissen Wiebes en Klijnsma de nieuwe staffels voor beschikbarepremieregelingen gepubliceerd. Deze staffels zullen later – na aanname van het wetsvoorstel – in een formeel besluit worden...

Herziening pensioenstelsel

In een brief van 3 juni 2016 aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingegaan op de mogelijke herziening van het pensioenstelsel, mede naar aanleiding van het SER-rapport hierover (zie hiervoor FA Korte Berichten ‘SER-rapport: verkenning persoonlijk...

Versnelde verhoging AOW-leeftijd en overbruggingsregeling AOW

De Tweede Kamer heeft op 26 maart 2015 ingestemd met het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd. Na invoering van het wetsvoorstel bedraagt de AOW-leeftijd al in 2018 66 jaar en in 2021 67 jaar (volgens de huidige wetgeving voorzien voor 2023). De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd...

Coronacrisis: coulance bij betalen pensioenpremies

Bedrijven en complete sectoren hebben acute liquiditeitsproblemen door de coronacrisis. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben daarover overleg gevoerd. Uitkomst is dat pensioenuitvoerders - pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen...

Vernieuwde beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Zoals ook eerder bericht, gaat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. In dat kader zijn in maart van dit jaar al nieuwe beschikbare premiestaffels gepubliceerd. Dat was vooruitlopend op een nieuw besluit ter vervanging van het besluit van 20 januari 2017 (nr. 2017-...

Uitvoeringsbesluit Common Reporting Standard (CRS)

De staatssecretaris van Financiën heeft een voorgenomen uitvoeringsbesluit bekend gemaakt. Hierin staat dat financiële instellingen identificatie- en rapportageprocedures moeten inrichten om vast te stellen of klanten hun woonplaats voor belastingdoeleinden in het buitenland hebben. Daarbij wordt...

Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 ingediend bij Tweede Kamer

Op 10 september 2018 is het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.Het wetsvoorstel omvat diverse onderwerpen op pensioenterrein, waaronder: Waardeoverdracht Gegevenslevering De Nederlandsche Bank (DNB) Overbruggingspensioen Versterken medezeggenschap bij kleine...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen